Vårt försäkringsskydd

Klubbens grundförsäkring

Såsom medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) har vi en grundförsäkring som betalas av RF. Den är tecknad i Folksam – läs mer här.

Grundförsäkringens innehåll:

– Ansvarsförsäkring för idrottslig och ideell verksamhet. (kan ge ersättning om föreningen skulle bli skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada)

– Förmögenhetsbrottsförsäkring

– Rättsskyddsförsäkring

– Patientförsäkring

– Olycksfalls- och krisförsäkring för funktionärer och ledare

 

För tävlingsspelare och juniorer med medlemsskap

I tävlingslicensen ingår en olycksfallsförsäkring för Svenska Tennisförbundets medlemmar som innehar giltig tävlingslicens, samt för barn upp till 13 år som är registrerade med personnummer i klubbens medlemsregister i Idrottonline. Olycksfallsförsäkringen gäller inte för spelare med enbart avgiftsfri ”Motionslicens”. Försäkringsbolag är Gjensidige.

Med olycksfall menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Skador som är orsakade av exempelvis förslitning, överbelastning eller överansträngning betraktas vanligtvis inte som olycksfallsskador och ersätts inte även om besvären infunnit sig under idrottsutövning.