en drogfri förening

Vår drogpolicy

Missbruk och drogintag drabbar inte bara missbrukaren själv utan även anhöriga, föreningskamrater och anställda. Missbruk har också en starkt negativ inverkan på hälsan, sportprestation, närvaro, olycksrisk och trivsel inom föreningen.

För att SLTK skall vara ”Sveriges Trevligaste Förening” skall vi vara en drogfri förening!

I vår förening accepteras därför inga former av droger s.k. nolltolerans gäller. Till droger räknas alla former av narkotiska preparat och dom av riksidrottsförbundet dopingklassade substanserna. All icke medicinsk användning av läkemedel, samt andra otillåtna medel får ej brukas inom föreningen. Drogpolicyn gäller samtliga medlemmar och anställda såväl inom som utanför klubben aktiviteter.

I alkoholpolicyn gäller nolltolerans för juniorer under 18 år och för samtliga medlemmar och anställda i samband med idrottsmässiga aktiviteter. Utanför det rent idrottsliga förväntas SLTKs medlemmar att alltid föregå med gott exempel.

Man bör även känna till att vissa kosttillskott inehåller ämnen som kan leda till avstängning då en del av dessa kan vara dopingklassade enligtRiksidrottsförbundets klassificering. Endast renodlade kosttillskott baserade på naturliga råvaror bör användas. Man bör med kritisk syn se på andra tillgängliga kosttillskott.

Det är inte tillåtet att komma till föreningens idrottsaktiviteter påverkad av alkohol och/eller droger.
Vi skall genom information bredda kunskaperna om vilka fysiska och psykiska kännetecken som finns, samt vilka beteendeförändringar som är vanliga vid drogmissbruk. Vi skall i möjligaste mån ge vårt stöd för att hjälpa föreningsmedlemmar som missbrukar i någon form, inklusive läkemedel och kosttillskott.

SLTK ställer sig bakom Riksidrottsförbundets riktlinjer att ”bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt”. Vi sprider därför ett budskap om att lära hur kroppen fungerar och tar aktiv ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger och dopingpreparat.
Styrelse, anställda och ledare inom SLTK känner ett ansvar för våra medlemmar, i synnerhet de ungdomar vi är med och fostrar. Vi vill bidra till bästa tänkbara start i livet – En sund själ i en sund kropp. Policyn är ett levande dokument och ett uttryck för våra värderingar idag. Vi kommer att hålla policyn ajour över tiden.
Styrelsen, anställda, ledare och medlemmar förväntas följa policyn fullt ut. Denna policy skall vara tillgänglig för SLTKs medlemmar i föreningsträningslokal samt på föreningens hemsida. 

Vår handlingsplan

Med hänsyn till de risker som finns – inte minst ur säkerhetssynpunkt skall den som är påverkad av alkohol och/eller droger omgående ombedas avbryta sin träning, av SLTKs anställda personal eller tränare. Den som uppträder påverkad av alkohol och/eller droger inom föreningens idrottsaktiviteter snarast kallas till en av föreningen utsedd person för samtal. Upprepas det att någon är påverkad inom föreningens aktiviteter kallas han/hon till förnyat samtal. Vid dessa samtal skall information ges om vilka vård- och behandlingsmöjligheter som finns. Föreningen har inte kompetens att agera annat än som stöd för personens egna val att söka hjälp.

Ingen riskerar att uteslutas ur föreningen om han/hon positivt medverkar i vård eller behandling.

En kontaktansvarig utses inom SLTK. Beslut om detta sker i styrelsen. Tillsvidare ansvarar ordföranden för denna roll. Denne skall också följa upp och rapportera till styrelsen varje år.

Användning av droger eller otillåtna substanser kan leda till polisanmälan. En person som befinns skyldig kan dömas till böter eller fängelse beroende på brottets omfattning och karaktär. Vid fall med inblandade personer under 18 år kommer SLTK även kontakta förälder/vårdnadshavare. Även socialtjänsten kan komma att bli kontaktad beroende på fallets omfattning.

Naturliga samarbetspartners i missbruksfrågor är Riksidrottsförbundet och Provita. Utbildning sker i samarbete med SISU.