VAD VI STÅR FÖR

KÄRNVÄRDEN & VÄRDEGRUND

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med i SLTK utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, har rätt att vara med i SLTKs idrottsverksamhet. Vi tillåter ingen kränkande behandling och all form av psykiskt och fysiskt våld, såväl som sexuella trakasserier är strikt förbjudet inom SLTK.

Fysiskt våld är sällan slumpartat och kaotiskt utan snarare såväl målinriktat som funktionellt. Våldsutövaren väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av den utsattas kropp så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående.

Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.

Sexuella övergrepp eller trakasserier är fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som hen utsätts för utan att hen givit sitt samtycke. Våldsutövaren är oftast någon med mer makt som tagit sig rätten att tillfredsställa sina egna behov på en annan människas bekostnad.

I SLTK visar vi alla medlemmar ömsesidig respekt, omtanke, och positiv uppmuntran, vilket inkluderar men ej begränsas till tränare, deltagare, föräldrar, funktionärer och publik inom klubben. Vi visar en positiv attityd, stöttar och uppmuntrar varandra I såväl framgång, som motgång. SLTK skapar förutsättningar för att var och en skall ta eget ansvar för sin träning, fysiskt, mentalt och tekniskt.

Representanter för klubben och dess medlemmar tar ansvar för att bidra till vår sociala miljö och kvalitativa träning. Vi tar ansvar för våra handlingar och vi tänker på hur vi uppträder på banan och attityden vi använder mot varandra.

I tävlingar på andra klubbar, tänker vi på att vi alla representerar SLTK och att vi ska vara de bästa ambassadörerna för vår klubb.

SLTK´s handlingsplan

För de yngre grupperna skall värdegrunden ingå som ett naturligt moment i undervisningen. Under varje termin görs gemensamma aktiviteter för att stärka gemenskapen I klubben.Den som misstänks utsätta andra deltagare för våld eller sexuella trakasserier inom föreningens idrottsaktiviteter skall snarast kallas till en av föreningen utsedd person för samtal.

Bekräftat våld eller sexuella trakasserier leder till omedelbar avstängning från allt deltagande I klubbens verksamhet. Våld eller sexuella trakasserier kan leda till polisanmälan. En person som befinns skyldig kan dömas till böter eller fängelse beroende på brottets omfattning och karaktär.

Vid fall med inblandade personer under 18 år kommer SLTK även kontakta förälder/vårdnadshavare. En kontaktansvarig för den utsatta personen utses inom SLTK. Beslut om detta sker i styrelsen. Tillsvidare ansvarar ordföranden för denna roll. Denne skall också följa upp och rapportera till styrelsen varje år.

Uppförandekod från riksidrottsförbundet

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrotten. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.

En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem. Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.

Den uppförandekod som RF tagit fram ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och kan komma att uppdateras efter samråd med Datainspektion. Varje förbund eller förening har ett ansvar att informera sina medlemmar om uppförandekoden samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk. Styrelsen är ytterst ansvarig för att koden efterlevs.
För frågor om uppförandekoden eller allmänna frågor om dataskydd, kontakta dataskydd@rf.se